4d32957547656fead3c8e11a16de19e3508cbdb1.jpeg

Спокойствие, только спокойствие

...на ровесников https://alpha-parenting.ru/2013/07/02/blits-opros-gordona-nyufelda-2-29-orientatsiya-detey-na-rovesnikov-v-sravnenii-s-orientatsiey-na-roditeley/ Процессы, которые происходят в мозге подростка https://alpha-parenting.ru/2018/07/23/mozg-podrostka-vedutsya-rabotyi/ Ольга Писарик о золотой середине в заботе о подростке https://alpha-parenting.ru/2014/02/10/podrostki-kak-nayti-zolotuyu-seredinu-mezhdu-roditelskoy-opekoy-i-predostavleniem-svobod/ Подробнее

эмоции